Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 2, 2013

** NẾU KHÔNG THỔI, GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ trên nền ảnh và nhạc khúc TÂM HỒN

Lời bài hát: Tâm HồnĐăng bởi:  Thi yên Đình NguyênBao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em
Chút hương đời dịu ngọt
Hòa chung trong tiếng ca

Đâu chỉ có nắng vàng
Là mùa xuân ấm êm.
Đâu chỉ riêng mặt trời
Là xua đi giông tố.

Vườn nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung

Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn mưa gió
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em.** Phong Cảnh GIF
21 tháng 2, 2013

** Không Đói Vẫn Nói Chuyện Ăn - Các Món Ăn Có Tiếng Thế Giới

** Mỗi quốc gia có nền văn hóa của riêng mình, một nền văn hóa được định nghĩa bởi trong số nhiều điều, các món ăn của nơi này. Ẩm thực là  một phần của nền văn hóa bản địa như là bất cứ điều gì khác. Trong khi chúng ta đi du lịch , chúng tôi di chuyển không chỉ giữa các thế giới khác nhau, các nước khác nhau, khu vực khác nhau... Và cũng có những nền văn hóa khác nhau. Trước hết là chúng tôi tiếp xúc với những món ăn khác nhau của nhiều nơi khác nhau.

Hình ảnh nội tuyến 1

10 MÓN ĂN dân dã NGON nhất THẾ GIỚI

Kênh truyền hình CNN mới đây vừa bình chọn ra 50 món ăn hàng ngày ngon nhất thế giới. Những món ăn xếp vào hàng top không phải là cao lương mỹ vị mà là những món ăn dân dã rất quen thuộc.

** BUP BÊ - BÚP BÊ...& (Nhạc Nền: ĐƯỜNG TRẦN BÊN NHAU - TYDN - NCT)Bất ngờ trăng mật chồng mang theo búp bê tình dục (ảnh minh họa)
Tôi tìm búp bê tình dục để thỏa mãn (ảnh minh họa)** Từ SAY SƯA đến MÊ MẨN - Bank (2)20 tháng 2, 2013

** Về Với Mẹ - Lại Về Với Mẹ (viết bút lông)VỀ VỚI MẸ (NXB VHVN) - Nhạc Nền: GẶP MẸ TRONG MƠ (LờiViệt & phụđề tiếngViệt)
Category: *NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag:
08/15/2012 12:52 pm

Veà vôùi Meï
Con ñaõ veà vôùi meï meï ôi!
Giöõa buoåi chieàu thu naéng vaøng trôøi
Con nhìn boùng meï gaày hiu haét
Ñoå daøi theo moãi böôùc
                             …chôi vôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Boùng naéng vaøng hoe choã meï ngoài
Gioït leä nhôù thöông nôi maét öôùt
Laên daøi treân maù,caïn chöa rôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Ñeå nhôù,ñeå thöông,ñeå thaønh ngöôøi
Chæ veà beân meï con môùi thaáy:
AÁm loøng.Tan heát noãi ñôn coâi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Ñöôøng traàn meï traûi ñuû buoàn vui
Ngoït buøi cay ñaéng bao ngaøy thaùng
Ñeø naëng ñoâi vai gaùnh cuoäc ñôøi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi !
Veà khi con ñaõ hieåu tình ñôøi,
ñaõ hieåu tình ngöôøi vaø tình meï:
Nghìn truøng voâ taän giöõa muoân khôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Boùng meï coøn ñaây,meï ñaâu roài!
Daëm ñöôøng con böôùc,ñôøi traàn theá
Ngoaûnh nhìn choán cuõ:ñaõ xa xoâi!

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Höông hoa vaãn toûa saéc ñaày trôøi
Thaém hoàng tình meï:Nguoàn söùc soáng
Cho tình ñôøi ñaày aép khoâng vôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Ngheånh coå ngoùng mong phía cuoái trôøi
Bieát ñaâu!chaúng nôõ xa con caùi
Meï seõ quay veà giöõa meânh moâng

Con ñaõ tìm veà trong ñôïi troâng
Ngoài beân ngoâi moä,ngoù hö khoâng
Maây trôøi,thaêm thaúm saâu vôøi vôïi
Hoàn meï nôi nao coù ngoaùi veà

Con veà vôùi meï,meï ñaõ ñi
Ñi qua traàn theá,tuoåi xuaân thì…
Qua caû caûnh giaø caàn yeân nghæ
caàn chuùt aân tình,chaúng caàn chi…

Con veà vôùi meï,meï ñaõ ñi
Ñeán nôi chim Haïc vaãn bay veà,
Nôi toå tieân vaø thieân thaàn ôû
Coøn giöõa döông traàn con vaãn ñi

Con tìm veà meï,meï ñaõ ñi
Tìm gì? khi bieát chaúng tìm chi
Meï ôi con ñaõ tìm thaáy ñöôïc:
Thaáy ñöôïc chính mình thuôû haøn vi,

Meï coøn nhôù chöù:coù thôøi kì
Môùi moàng hai teát,(noû heà chi !)
leân röøng,vaøo nuùi tìm möu soáng
Con baén suùng dieâm ñuoåi coïp ñi!

Meï ôi söï soáng manh mong theá!
Giöõa nuùi röøng chæ meï con ta
Vì ñôøi,vì chöõ cho con caùi
Ñoâi vai gaày meï chaúng neà haø
Meï ñaõ ñi xa,ñi quaù xa
Cho loøng meï traûi giöõa bao la,
Cho giöõa ñöôøng traàn ñaày buïi baëm:
Con tìm ra ñieàu phaûi nhaän ra

Baây giôø con soáng giöõa phoàn hoa
Nhôù moàng hai teát boùng meï giaø
in daáu chaân treân söôøn non vaéng
Löng oaèn,gaùnh naëng
böôùc thaáp cao

...Nhôù meï lom khom goác caây cau
Nhaët laù traàu vaøng ñeå teâm traàu,
Daønh laù coøn xanh ñi chôï baùn
Moät lieàn: ñaâu ñöôïc maáy xu ñaâu!

Laàn tröôùc con veà chaúng ñöôïc laâu
Laïi lao vaøo choán buïi hoàng chaâu
Caàu vinh höôûng laïc,tìm phuù quyù,
Giöõa kieáp phuø hoa,kieáp ñaày saàu

Laàn tröôùc con veà chaúng ñöôïc laâu
Laïi ñi tìm thöù ñeå baéc caàu
Theo höôùng lôïi loäc vaø vinh hieån
Bieát ñaâu mình ñang nhoû ñi ñaâu!

Con quyeát töø nay trôû veà sau
Caân baèng cao thaáp vôùi noâng saâu
Con veà vôùi meï vì nhö theá:
Cho hoâm nay vaø cho mai sau.
                    
                            
Hình ảnh nội tuyến 1         
                     (Viết Nhân Mùa VU LAN)  

Thuyan at 08/21/2012 05:54 pm comment
Cánh cò cõng nắng cõng mưa Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương!!!
Mẫu Đơn at 08/02/2012 08:10 am comment
Thơ của Anh chỉ đọc được đầu đề thôi, bó tay.com[img]4[/img] Hình như sở trường của Anh là mảng chuyện ngắn, sao anh không viết và đăng chuyện ngắn của mình để mọi người thưởng thức nhỉ! Chúc ngày mới nhiều niềm vui.
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 08/03/2012 07:04 am reply
[img]1[/img]

** Đồng Đô la Bất Hạnh


LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ (Hòa Tấu Không lời) - Nhạc nền cho bài viết ĐỒNG ĐÔ LA BẤT HẠNH

Category: Đàmđạo: NHÂNTÌNH THẾTHÁI.., Tag:
08/13/2012 11:37 pm


Khi tôi chưa là cư dân trong làng viết, chưa là nhà văn,
một lần nghe kể về mẩu chuyện ngắn ĐỒNG ĐÔ LA BẤT HẠNH - một chuyện nhân tình thế thái, motuyp không mới nhưng làm tôi ấn tượng mãi… thậm chí nó còn ảnh hưởng đến mảng tôi viết về chuyện làm người tử tế, chuyện thông điệp mà tôi muốn chuyển tải tới hậu thế: Con người cần sống ra người hơn, xứng đáng hơn…

Mới đây tôi chợt nghĩ tìm trên mạng đọc kỹ truyện ngắn ĐỒNG ĐÔ LA BẤT HẠNH nhưng lại  thấy toàn là những câu chuyện khác (có cả của tác giả hai lần nhận giải thưởng NÔ BEN cho sáng tác của ông)
 Vì vậy tôi, vắn tắt mẩu chuyện ĐỒNG ĐÔ LA BẤT HẠNH mà mấy chục năm trước tôi nghe kể, hy vọng nó sẽ không cũ theo thời gian:
 “…Một người đàn ông, nhà ở ven một thị trấn nọ…
Ông có một cái quán ăn trong phố, sáng là đi làm sớm đến khuya mới về.
Vợ và thằng con trai nhỏ ở nhà, mới thuê thêm một đứa giúp việc chừng hơn mười tuổi.
Hôm đó thằng con ông lên cơn sốt (thường thì bà vợ cho uống thuốc là nó ổn) – nhà hết thuốc, bà sai đứa giúp việc vào phố mua…
Nó cầm đồng đô la trong tay…
Khi đi qua quán của chính ông chủ (từ ngày đến làm nó chưa biết mặt vì chỉ quanh quẩn dưới bếp, chuồng bò, chuồng ngựa mà ông kia thì đi sớm về khuya)
Nó nhìn vào quán thấy những con gà béo ngậy treo tòng teng trong tủ bày, mùi nước phở (nước lèo, nước xốt…) mùi hành ngò rau thơm, khói bốc nghi ngút từ những tô phở nóng…
Nó đứng trân nhìn hồi lâu
Nó đói
Nó nuốt nước bọt
Và đồng đô la trong tay nó lỏng ra rớt xuống nền nhà, lăn lăn… tới gần chỗ ông chủ nó đang đứng, ông kia đưa chân ra lừa tới, dẫm lên rồi kéo về phía mình, nhặt lấy cho vào túi quần.
Thằng bé đảo mắt tìm khắp nhưng không thấy… đành thất thểu về nhà
Thằng con trai ông bà kia không có thuốc, lên cơn co giật một lúc rồi chết…”

 

 Chuyện có thể kết thúc được rồi nhỉ, nhưng bản thông điệp mà nó muốn chuyển tải thì thật không ngắn…
**Giá như gã kia không thò cái tính tắt mắt nhỏ mọn, tham cái của người khác… thì đứa con trai của gã đã được sống…
**Nhiều khi người ta vì tham lam một chút nhỏ cái không phải của mình mà thành chuyện khôn lường
**Một đồng tiền có thể rất tác dụng khi đúng lúc đúng chỗ…, nhưng cả núi vàng bạc cũng sẽ vô nghĩa khi…
**Con người ở đời cần có một nền tảng nhận thức đủ để hiểu ra phải coi trọng cái nhân tình, biết sống vì tình…, bởi nếu chạy theo những cái khác thì…
**Có những tác dụng (xa xa) rằng hãy đừng quá nghĩ vì mình mà quên mất người khác, nếu thế thì xung quanh sẽ… thêm nỗi đau buồn
  **Và có lẽ mẩu chuyện này đã và sẽ góp vào thông điệp:
Con người cần sống người hơn, xứng đáng hơn…
***Riêng tôi, tôi có một mong mỏi nữa: HÃY SỐNG VÌ TÌNH, VÌ NGƯỜI
115581611829871


Hình ảnh nội tuyến 1
Kiều Kim Loan at 08/14/2012 05:08 am comment
Dung la tien rat quan trong nhung no cung ko the mua dc tat ca .
ANH TÚC at 07/21/2012 09:22 pm comment
Em sang thăm nhà anh, nghe bản nhạc hòa tấu. Chúc anh buổi tối an lành, ấm áp yeu thương!!!
Hoa bât tử at 07/21/2012 08:05 pm comment 
Tại sao video quay bắng máy ảnh cannon khi đưa vào windows movie maker để cắt ghép nó không nhận vậy a? a dùng cái nào để tạo clip vậy?

** Thi Yên Đình Nguyên với nỗi nhớ.. Ngôi Sao Ban Chiều


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN với nỗi nhớ "NGÔI SAO BAN CHIỀU

Category: ThưGiãn -TiếuLâm - ÂmNhạc, Tag:
08/08/2012 06:17 pm


Chuyên mục QUẢNG CÁO
Qúy vị nào đang ở HOA KỲ , CANADA ..
Nếu có nhu cầu đọc các tác phẩm của
Nhà văn THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN xin liên hệ:

NGÔI SAO BAN CHIỀU

Màn chiều dần buông xuống
gió ngàn vi vu
lấp ló đầu hiên
ngôi sao ban chiều

gợi ... lòng ta thương nhớ
tới người yêu
ở nơi xa

Em ... thân yêu nơi nao
có nhớ thấu chăng
đôi ta năm xưa
chung lời hẹn ước

bao lâu con tim ta
luôn nhắc tới em
như ngôi sao hôm
tháng ngày không mờ

vì ... lòng ta mãi mãi
vẫn còn khắc sâu
hình bóng dáng em…

người ... mà tôi yêu dấu
đã về nơi nao
tháng năm buồn trôi
anh vẫn mong hoài

giờ này em yêu dấu

Đã ở nơi naol
lòng ta nhớ mong

ôi ... không gian bao la 
hãy nhắn giúp ta 
em yêu phương xa 
hãy chờ đợi ta

bao lâu con tim ta
luôn nhớ tới em
như ngôi sao hôm
tháng ngày mong chờ

vì ... lòng ta mãi mãi
vẫn còn khắc sâu
hình bóng dáng em…

Hình ảnh nội tuyến 1


Nguyen at 08/14/2012 11:23 pm comment
Đây là yahoo em online với anh mà. Anh thăm em thì vào Blog HongBach của em đấy mới là nhà để em đón anh chứ. Đêm bình yên anh nhé!
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 08/15/2012 12:28 am reply
anh có biết ngõ vào nhà em đâu
Mẫu Đơn at 08/13/2012 08:16 am comment 
Nè Anh, MĐ hơi thắc mắc vì trong CLIP minh họa bài hát này có ghép tấm hình của một người rất quen với MĐ ...khó hiểu quá ta![img]7[/img]Anh có thể giải thích được không?!
Mẫu Đơn at 08/10/2012 07:41 am comment
Bài hát hay , vậy mà lần đầu được nghe[img]5[/img]Xin cảm ơn gia chủ...
Nguyen at 08/09/2012 08:57 pm comment
Chào anh! Đã khá lâu rồi em không sang thăm anh và anh cũng vậy. Đêm nay lại lang thang lạc bước vào nhà anh nè, anh có đón tiếp em không? Lâu nay anh có khỏe không? Chúc anh đêm an lành nha anh. ( HB )
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 08/10/2012 06:20 am reply
rất vui khi em ghé thăm anh, anh bấm vào ô tên mà sang bên em ko đc, ko biết vì j???
ANH TÚC at 08/09/2012 08:26 am comment
Túc sang thăm anh!
RUAJA - THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 08/28/2012 08:24 am reply
[img]1[/img] biền biệt dáng em
Gaigia at 08/08/2012 08:07 pm comment
Nhớ ai mà tha thiết vậy ta?[img]4[/img] lâu quá mới ghé thăm anh chúc anh sức khỏe hạnh phúc đong đầy!