Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 11, 2007

VỀ VỚI MẸ


Veà vôùi Meï
Con ñaõ veà vôùi meï meï ôi!
Giöõa buoåi chieàu thu naéng vaøng trôøi
Con nhìn boùng meï gaày hiu haét
Ñoå daøi theo moãi böôùc
                             …chôi vôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Boùng naéng vaøng hoe choã meï ngoài
Gioït leä nhôù thöông nôi maét öôùt
Laên daøi treân maù,caïn chöa rôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Ñeå nhôù,ñeå thöông,ñeå thaønh ngöôøi
Chæ veà beân meï con môùi thaáy:
AÁm loøng.Tan heát noãi ñôn coâi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Ñöôøng traàn meï traûi ñuû buoàn vui
Ngoït buøi cay ñaéng bao ngaøy thaùng
Ñeø naëng ñoâi vai gaùnh cuoäc ñôøi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi !
Veà khi con ñaõ hieåu tình ñôøi,
ñaõ hieåu tình ngöôøi vaø tình meï:
Nghìn truøng voâ taän giöõa muoân khôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Boùng meï coøn ñaây,meï ñaâu roài!
Daëm ñöôøng con böôùc,ñôøi traàn theá
Ngoaûnh nhìn choán cuõ:ñaõ xa xoâi!

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Höông hoa vaãn toûa saéc ñaày trôøi
Thaém hoàng tình meï:Nguoàn söùc soáng
Cho tình ñôøi ñaày aép khoâng vôi

Con ñaõ veà vôùi meï,meï ôi!
Ngheånh coå ngoùng mong phía cuoái trôøi
Bieát ñaâu!chaúng nôõ xa con caùi
Meï seõ quay veà giöõa meânh moâng

Con ñaõ tìm veà trong ñôïi troâng
Ngoài beân ngoâi moä,ngoù hö khoâng
Maây trôøi,thaêm thaúm saâu vôøi vôïi
Hoàn meï nôi nao coù ngoaùi veà

Con veà vôùi meï,meï ñaõ ñi
Ñi qua traàn theá,tuoåi xuaân thì…
Qua caû caûnh giaø caàn yeân nghæ
caàn chuùt aân tình,chaúng caàn chi…

Con veà vôùi meï,meï ñaõ ñi
Ñeán nôi chim Haïc vaãn bay veà,
Nôi toå tieân vaø thieân thaàn ôû
Coøn giöõa döông traàn con vaãn ñi

Con tìm veà meï,meï ñaõ ñi
Tìm gì? khi bieát chaúng tìm chi
Meï ôi con ñaõ tìm thaáy ñöôïc:
Thaáy ñöôïc chính mình thuôû haøn vi,

Meï coøn nhôù chöù:coù thôøi kì
Môùi moàng hai teát,(noû heà chi !)
leân röøng,vaøo nuùi tìm möu soáng
Con baén suùng dieâm ñuoåi coïp ñi!

Meï ôi söï soáng manh mong theá!
Giöõa nuùi röøng chæ meï con ta
Vì ñôøi,vì chöõ cho con caùi
Ñoâi vai gaày meï chaúng neà haø

Meï ñaõ ñi xa,ñi quaù xa
Cho loøng meï traûi giöõa bao la,
Cho giöõa ñöôøng traàn ñaày buïi baëm:
Con tìm ra ñieàu phaûi nhaän ra

Baây giôø con soáng giöõa phoàn hoa
Nhôù moàng hai teát boùng meï giaø
in daáu chaân treân söôøn non vaéng
Löng oaèn,gaùnh naëng
böôùc thaáp cao

...Nhôù meï lom khom goác caây cau
Nhaët laù traàu vaøng ñeå teâm traàu,
Daønh laù coøn xanh ñi chôï baùn
Moät lieàn: ñaâu ñöôïc maáy xu ñaâu!

Laàn tröôùc con veà chaúng ñöôïc laâu
Laïi lao vaøo choán buïi hoàng chaâu
Caàu vinh höôûng laïc,tìm phuù quyù,
Giöõa kieáp phuø hoa,kieáp ñaày saàu

Laàn tröôùc con veà chaúng ñöôïc laâu
Laïi ñi tìm thöù ñeå baéc caàu
Theo höôùng lôïi loäc vaø vinh hieån
Bieát ñaâu mình ñang nhoû ñi ñaâu!

Con quyeát töø nay trôû veà sau
Caân baèng cao thaáp vôùi noâng saâu
Con veà vôùi meï vì nhö theá:
Cho hoâm nay vaø cho mai sau.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN