Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 1, 2000

BÙ NHÌN - (Làn Gió Rong Chơi - NXB VN)Buø Nhìn

Baõi boài ven soâng queâ toâi, cöù ñeán muøa xuaân laïi xanh möôùt moät maøu ngoâ non nhö hai daûi luïa traûi ñoâi bôø, uoán löôïn theo doøng nöôùc trong vaét, eâm ñeàm chaûy veà mieàn haï.
Chuùng toâi ngaøy ngaøy caép saùch tôùi tröôøng ñi hoïc treân con ñöôøng quoác loä cuõng chaïy caëp keø vôùi doøng soâng thaân yeâu. Muøa xuaân trôøi ñeïp, naéng töôi roùi, töøng ñaøn chim töø ñaâu bay veà rôïp ñaát. Chuùng saø xuoáng baõi soâng nôi nöông ngoâ thöûa ñaäu, thi nhau thu hoaïch, chæ moät loaùng laø tan hoang.
Theo kinh nghieäm truyeàn ñôøi, con ngöôøi ôû ñaây laáy rôm raï boù thaønh thaân mình, tay chaân dang ra treân moät caùi coïc, choaøng cho noù caùi aùo raùch böôm hoaëc caùi aùo tôi roäng thuøng thình (khoâng ai coù quaàn vì chaúng ñeå laøm gì). Treân ñaàu, ñoäi cho noù caùi noùn côøi te tua, roài caém raûi raùc treân baõi, huø doïa ñaøn chim baát trò. Baét ñaàu töø sau teát, khi troàng træa haït gioáng, hoï ñaõ ñöa chuùng ra caém, coù caû nhöõng con naêm tröôùc duøng laïi. Ñaùm buø nhìn caøng nhieàu caøng toát, caøng döõ doäi caøng toát, neân caùc nhaø thi nhau troå taøi veõ vôøi laøm nhö thi hoa haäu thôøi trang ngaøy nay ôû nhöõng nôi ñoâ hoäi vaäy. Thaäm chí, sau naøy hoï coøn muoán naâng vieäc laøm aáy chaúng nhöõng laø chuyeän ngheà löu truyeàn sinh soáng maø coøn phaùt trieån thaønh muøa hoäi heø haøng naêm, nhö moät neùt vaên hoùa cuûa xöù sôû. Khi toâi vieát chuyeän naøy khoâng chöøng hoï ñaõ laøm xong hoà sô xin chöùng nhaän roài cuõng neân. Theo hoï thì ôû queâ chæ coù caùi ñoù laø ñaùng maët “vaên hoùa” ngoaøi ra khoâng theå kieám ñaâu ñöôïc thöù gì khaùc ñeå goïi laø coù di saûn truyeàn thoáng ñoï vôùi xung quanh.
Thaèng baïn ñoàng moân thôøi caép saùch cuûa toâi nay laø ñaàu choûm cuûa huyeän, hoâm noù vaøo hoïc boài döôõng quản lí hành chính maáy thaùng ôû Thaønh phoá. Toâi noùi: “Thôøi buoåi môû cöûa roài, trong khi caùc nôi ngöôøi ta thu huùt ñaàu tö aàm aàm, maø cöù veà baøn vôùi queâ mình thì caø giaät, loøng voøng hoaøi, roát cuoäc khoâng coù moät döï aùn naøo trieån khai ñöôïc”. Noù noùi:
- Chôi vôùi tuïi tö baûn laø phaûi caûnh giaùc, chuùng chæ coù vaøi thaèng xaùch tieàn sang, thöù naøy thöù kia sang, khoâng heà ñoå söùc lao ñoäng, trong khi haøng traêm haøng ngaøn ngöôøi cuûa ta laên ra laøm quaàn quaät maø lôïi nhuaän ñoøi chia ñoâi, thaäm chí noù hôn mình. Roõ raøng laø noù boùc loät mình ngay trong nhaø mình.
Toâi cöôøi: “ Neáu maøy ñang noùi nghieâm tuùc thì chuùng ta töø baïn thaân sang baïn cuõ maát”

Queâ toâi baây giôø muøa xuaân khoâng coøn nhöõng ñaøn chim bay veà rôïp ñaát nöõa, khoâng moät boùng, ngoaïi tröø soá ít oûi chim vöôøn vaãn baùm ñôøi naøy sang kieáp khaùc, vaãn beàn bæ chuyeàn caønh quanh quaån kieám nhöõng con coân truøng hoaëc chui nhuûi tìm con giun con deá. Theá maø ngöôøi ta vaãn muoán daáy leân vaø duy trì leã hoäi thi buø nhìn vaøo dòp muøa xuaân! Hoï noùi: “ coù nhöõng caùi troâng khoâng coù gì laø “vaên hoùa” nhöng laïi chính laø neùt vaên hoùa, baûn saéc daân toäc: ví nhö leã hoäi coàng chieâng ôû Taây nguyeân, chæ coù moät ñaùm ngöôøi toàng ngoàng ra maëc ñoäc caùi khoá beù tí nhaûy töng töng thì ñaâu coù gì  laø gheâ gôùm maø cuõng coøn ñöôïc coâng nhaän nöõa laø…..”.
Coù moät chaøng sinh vieân maïnh daïn nhöng leã pheùp hoûi hoï “Vaên hoùa laø gì”. Hoï ngheät ra moät luùc:
- Maøy chôi chöõ chuùng tao ñaáy haû, vaên töùc laø vaên minh, hoùa laø tieán hoùa chöù laø gì.
-  Coù phaûi vaên hoùa laø maûng thuoäc veà tinh thaàn, laø hoäi tuï, hun ñuùc nhöõng tinh hoa, nhöõng tieán boä cuûa moät coäng ñoàng, moät daân toäc….. theå hieän trong nhöõng ñöôøng neùt  cuûa caùc coâng trình kieán truùc, hoäi hoïa, thi ca vaø nhöõng thuaàn phong myõ tuïc… khoâng aï!.
- Ñuùng, ñuùng, ñuùng! chuùng tao cuõng ñònh noùi theá nhöng…, nhöng maøy vöøa noùi caùi gì maø nhanh quaù vaäy, ñaâu coù nghe kòp!.

Toâi lan man nghó veà chuyeän leã hoäi, nhöõng nhu caàu vaên hoùa thöïc söï trong saùng cuûa coäng ñoàng thöôøng vaãn bò söï vuï lôïi hoaëc nhaän thöùc hôøi hôït laøm meùo moù ñi.
 Phaûi chaêng vì tính cuïc boä, ích kæ hay vì só haõo khi thaáy ngöôøi coù maø mình khoâng thì thaät laø “thieáu vaên hoùa”.
 Phaûi chaêng hoï thöïc loøng laøm theá ñeå toû ra coù hieáu vôùi toå tieân, ñeå töôûng nhôù tôùi coâng ñöùc nhöõng ngöôøi giaû maø coù ích hôn ngöôøi thaät ……vv.
Toâi chôït nghó, nhöõng buø nhìn kia ñaâu coù giaû, noù trung thöïc ñeán traàn truïi, chæ coù moät boù rôm, moät caùi coïc, bò ngöôøi ñôøi khoaùc aùo maõo caân ñai vaøo maø thoâi. Chính ngöôøi ñôøi ñaõ ñaët teân môùi cho chuùng: Hình noäm, nhìn… roài goïi chuùng laø giaû!
*
*     *
Cuoái muøa xuaân, ngoâ toát leân ngaäp ñaàu ngöôøi, troå côø nhôø gioù ñöa nhöõng haït li ti bay khoâng bieát meät moûi ñeán thuï phaán cho noaõn caùi laø ñaùm raâu non tô ñang ñoùn chôø ôû phía döôùi. Roài nhöõng baép ngoâ ôû ngang thaân phình leân, trong nhöõng daõy haït non traéng tinh laø moät dung dòch nhö söõa töôi nguyeân chaát, chuùng laø tinh tuùy cuûa caây daønh taëng cho ñôøi vaø duy trì noøi gioáng.

Moät coâ thoân nöõ khoûe khoaén maåy nôû, quaûy ñoâi thuøng töø trong laøng ra soâng gaùnh nöôùc. Böôùc chaân coâ tung taêng, caëp moâng naûy tanh taùch theo nhòp böôùc, boä ngöïc troøn caêng cuõng voã leân voã xuoáng phaäp phoàng. Coâ teân laø Duyeân, ñang laø ñoái töôïng saên ñoùn cuûa bieát bao chaøng trai trong vuøng. Coâ ñi qua baõi ngoâ non, loøng phôi phôùi tình ñôøi, töï nhieân thaáy boïng nöôùc trong coâ ñaõ ñaày, coâ nhìn tröôùc nhìn sau khoâng thaáy ai, lieàn reõ vaøo löng chöøng baõi, nôi chæ coù ngoâ vaø coâ, coâ keùo quaàn ngoài xuoáng. Vöøa töôùi ngoâ xong , chöa kòp ñöùng leân thì töï nhieân ñau ñieáng moät beân moâng, quay laïi thaáy moät con raén luïc maøu xanh nhö laù ngoâ. Coâ keâu aàm leân caàu cöùu. Thaät may, coù moät ngöôøi ñaøn oâng tình côø ñi qua (hi höõu laém môùi coù moät ngöôøi) nghe thaáy, voäi veït reõ nhöõng caây ngoâ chaïy vaøo vôùi coâ.
OÂng ta ngoaïm chaët hai tay vaøo moâng, choã veát caén ñeå naën noïc ñoäc ra, phaàn da thòt coâ trong tay oâng phoàng leân nhö chieác baùnh söøng boø, caêng leân theo nhòp boùp ñaåy maùu chaûy ra.
 Khi choùi buoát coù ñôõ daàn, coâ Duyeân môùi söïc nhôù laø mình ñang phôi caùi moâng traàn cho moät ngöôøi khaùc giôùi – laàn ñaàu tieân trong ñôøi. Coâ thaáy theøn theïn, coâ vôùi tay töø töø keùo chieác quaàn leân che bôùt (phuï nöõ queâ thôøi aáy laøm gì coù ñoà loùt) ngöôøi ñaøn oâng ñang maûi ñaùnh vaät vôùi caùi vuï noïc raén, phaät yù keùo phaét trôû xuoáng. Do quaù maïnh tay, voâ tình giöït ñöùt sôïi daây thun (loaïi daây caét töø ruoät xe ñaïp) vaø xeù toaïc moät ñoaïn vaûi töø löng quaàn tôùi ñuõng.
- Yeân naøo, chaéc coøn noïc ñoäc ñaáy, ñöøng chuû quan, khinh suaát.
OÂng ta laïi hí huùi naén boùp moät luùc laâu nöõa, theo baøi baûn chöõa trò cuûa mình, oâng töø töø cuùi xuoáng ñaët mieäng vaøo choã bò caén, huùt laáy maùu roài nhoå sang moät beân. Roài laïi ñaët mieäng vaøo muùt nöõa, muùt nöõa, muõi oâng cuõng ngaäp xuoáng taám moâng traéng loáp. Coâ gaùi thaáy khoûe ra nhö luùc bình thöôøng, thaäm chí hôn theá. Moät caûm giaùc noùng ran töø nôi moâng lan ra raát nhanh khaép cô theå. Ngöôøi ñaøn oâng thaät coù ngheà, chaúng nhöõng laøm coâ gaùi laønh laïi maø coøn khoûe khoaén leân, raïo röïc ra, coâ thaáy höng phaán khoâng taû noåi. Hai baøn tay ngöôøi ñaøn oâng thoâi khoâng naén boùp moät choã nöõa maø rôø raãm sang nôi khaùc, nhöõng ngoùn tay luoàn tröôøn nhö luõ raén nhöng khoâng caén choùi ñau maø traùi laïi….

Moät thaèng Buø nhìn cao leâu ngheâu ngoaûnh veà phía hoï, bò gioù ñaåy lay ñöa nhö ñang laéc ñaàu xua tay, buø nhìn cuõng chæ laøm ñöôïc vaäy! Noù chæ laø Buø nhìn thoâi.
Nhìn vaøo baõi ngoâ ñang vaãy laù xaïc xaøo theo gioù, khoâng ai nghó phía döôùi goác, trong loøng noù coù nhöõng cuoäc ñôøi cuõng baét ñaàu phoâi thai...
Ngöôøi ñaøn oâng do “giöõa ñöôøng gaëp caûnh baát baèng…” ñoät xuaát neân chöa chuaån bò theå löïc, töø saùng chöa coù gì boû buïng neân khoâng qua noåi ñænh ñeøo ngoaïn muïc. OÂng naèm thöôït ra, ngöng thôû. Duyeân ta hoát hoaûng, khoâng bieát laøm sao, lay maõi chaúng aên thua. Cuøng ñöôøng, coâ gheù ngöïc mình vaøo mieäng oâng, coá naën vaøi gioït söõa non, nhöng laøm gì ñaõ coù! Coâ ngöûa maët leân thaát voïng, chôït nhìn thaáy cöùu caùnh: “Söõa ngoâ- ñuùng roài”.
Coâ vôùi tay beû moät baép xeù ra, ngoaïm maáy ngoaïm nhai nat roài môùm cho ngöôøi ñaøn oâng.
Luùc laâu sau, khoâng bieát laø do chuùt chaát boå töø trong haït tieát ra hay do höông ñôøi noàng ñöôïm oâng ñang nhaän ñöôïc maø oâng thaáy mình caàn phaûi tieáp tuïc cuoäc chinh phuïc, phaûi laø quaùn quaân Mayoâ ñoû, oâng chöa theå boû ñi veà coõi khoâng laø gì, trong khi moïi thöù ñang baøy ra tröôùc maét.
Theá môùi bieát, ñaàu goái caét khoâng coøn gioït maùu vaãn coøn chuyeän loâi thoâi.
Theá môùi bieát, vì sao “coù thöïc môùi vöïc ñöôïc ñaïo”, vì sao caây ngoâ chæ ñöùng sau caây luùa.
Queâ toâi – töø sau chuyeän coâ Duyeân, caâu: “treân boäc trong daâu” ñaõ ñoåi thaønh: treân boäc trong ngoâ
***
Ñaõ gaàn boán möôi naêm, coù thôøi ngöôøi ta khoâng coøn thaáy boùng daùng nhöõng thaèng, nhöõng con buø nhìn ñaâu nöõa, ñôn giaûn laø chaúng coøn coù ñaøn chim naøo bay veà phaù haïi. Nhöng gaàn ñaây laïi ruïc ròch khoâi phuïc laïi truyeàn thoáng… laøm buø nhìn, di saûn vaên hoùa ñaëc tröng rieâng.

Chaéc cuõng chæ vì theá! chöù hoï thöøa bieát buø nhìn ñaâu coù huø doïa ñöôïc baø Duyeân.

                        

15 tháng 1, 2000

TẤM CÁM ...OÁN THÙ VAY TRẢ


SỰ TRẢ THÙ của TẤM với MẸ CON CÁM
 
Về cái chết của mẹ con người dì ghẻ trong Chuyện TẤM CÁM
(Tại sao Tấm lại lừa Cám muốn đẹp thì ngồi vào cái hố, rồi Tấm đổ nước sôi xuống… Cám chết nhăn răng, Tấm lấy thịt làm mắm gửi về cho mẹ Cám… ăn gần hết mới thấy sọ dừa Cám):
“[Sau khi nhận ra vợ mình ở quán bà cụ bán hàng nước nhà nghèo, Vua cho đón Tấm về cung] Cám thấy chị trẻ đẹp hơn xưa, sinh lòng ghen ghét, ao ước cũng được trắng, được tươi giòn như Tấm. Cám giả vờ như không biết chuyện gì, hỏi Tấm:
- Chị Tấm ơi, chị Tấm, chị dầm sương giãi nắng, đi vắng khá lâu, sao giờ chị trắng?
Tấm đáp:
- Có muốn trắng để chị giúp cho.
Cám hí hửng bằng lòng ngay. Tấm sai người đào một cái hố, bảo Cám tụt xuống rồi sai người đem nước sôi giội vào con Cám, Cám chết còng queo dưới hố. Tấm đem xác Cám làm mắm gửi cho dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng là quà của con thật, lấy làm sung sướng, ngày nào mụ cũng giở mắm ra ăn, khen lấy khen để.
Một con quạ bén hơi, bay đến đậu trên nóc nhà, nhìn xuống kêu:
- Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.
Mụ chửi bới quạ, xua đuổi con quạ bay đi. Đến ngày mắm gần hết, nhòm vào chĩnh, mụ mới nhìn thấy đầu lâu con mình..., uất lên, ngã vật xuống đất mà chết.”

XEM TIẾP (CLICK)

14 tháng 1, 2000

THƠ LÀNG THƠ..

NHÂN TÌNH THẾ THÁI


ĐỂ DÀNH
Em về gom lá thu rơi
Để dành sưởi ấm lúc trời sang đông
Vậy mà cơn gió cuồng phong
Thổi bay cả những ước mong của đời
Tưởng rằng hạnh phúc mỉm cười
Ngờ đâu bể khổ một đời em mang
Gặp nhau đây quá muộn màng
Gieo chi nỗi nhớ vô vàng vào tim
Giờ em đầy ắp nỗi niềm
Anh đừng khơi lại cho thêm đau lòng
Tình ta là giấc mơ hồng
Yêu nhau chỉ biết gửi dòng nhớ thương
Hai ta dù ở hai phương
Ngõ tim em vẫn còn đường đón anh
Dù cho duyên nợ không thành
Nhưng yêu thương đó...để dành kiếp sau...


Lọc qua chín tầng mây
Mới thành một đốm nắng 
Rụt rè rơi trên tay.

Vùi dưới đất đen dày
Vượt chín tầng địa ngục
Mới tách mầm thành cây.

Ta ở khoảng giữa này
Biết làm sao đủ chín
Những ngọt ngào đắng cay...

Sẽ là rủi hay may 
Khi ẩm ương cảm xúc?
Thôi thơ đành loay hoay!


VẼ
Buồn buồn - mài mực vẽ chơi,
Vẽ ta - với nửa cuộc đời phong ba,
Vẽ - tâm kia - ngỡ mù lòa...
Vẽ - hồn này - lỡ xót xa...yêu người !

Ta tự vẽ - môi ta cười...
Họa thêm tấm áo - cho tươi tắn lòng,
Điểm thêm - vài giọt máu hồng...
Từ tim trào ngược - cho nồng nghĩa nhân !

Bàn tay ai đó - ân cần,
Vẽ thêm - một chút băn khoăn vụng về,
Vẽ quanh ta - một cơn mê...
Tô màu - cho đậm não nề...dối gian !

Vẽ - gót chân...bước lang thang,
Tìm về với cõi hồng hoang - thuở nào.
Cho thêm - vài giọt mưa rào...
Phết lên một lớp xanh xao - héo gầy !

Vẽ em đó - vẽ ta đây,
Vẽ luôn nửa mảnh trăng gầy - cong cong,
Ta múa may - những lượn vòng...
Những con đường nghịch - đi không trọn đời !

Cố công - cũng chỉ vẽ vời,
Giấu che đôi mắt - lệ rơi thâm quầng !
Ước người - vẽ một vành khăn...
Bịt trên tóc rối - một lần.....biệt ly !

Vẽ son - tô đậm môi đi...
Vẽ luôn - cỏ phủ xanh rì mộ hoang.
Vẽ lại hết nhé - dung nhan...
Cho em quên - cõi địa đàng năm xưa !


XEM THÊM (CLICK)

LỜI HAY - LUẬN NGỮ - DANH NGÔN

LỜI HAY Ý ĐẸP -LUẬN NGỮ - DANH NGÔN

Anh hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, thì Tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào
Ngạn ngữ NGA – (có người nói TAGO) 
Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
NAPOLEON 
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!
NGUYỄN CÔNG TRỨ

Nếu không thổi, Gió không là Gió

Giữa Ái tình, Ta mới là Ta

Nếu không thổi, gió không là gió

Đời không yêu, đời chẳng là đời

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

 *Thế gian cả tỷ người, nhưng đâu đã dễ tìm được người: đúng là người Tri kỷ.
**Nhân loại bốn phương trời, mà Bá Nha chỉ có Tử Kỳ: mới là bạn tri âm.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Từ chỗ tuyệt vời đến chỗ lố bịch chỉ có một bước.
NAPOLEON
 ** Khoảng cách giữa hai con người không tính bằng mét, km… mà bằng tình cảm dành cho nhau thế nào (tức hai trái tim ở cạnh nhau hay không):
Khi yêu thì chỉ cần thỏ thẻ cũng nghe được,
Khi quá yêu thì chỉ thì thào, thì thầm cũng nghe được.
Còn khi giận nhau (tức hai trái tim không còn ở cạnh nhau nữa)  thì dù ở ngay trước mặt nhau, cả hai cùng hét to cùng gào lên mà đều không nghe được.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy.  Dù đi đâu hay làm công việc gì bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình.
                                  BILL GATE
Sức mạnh và sự tàn phá của bão tố là rất khủng khiếp – điều đó ai cũng biết, nhưng chắc gì nhiều người biết:
Bão tố dù mạnh đến đâu cũng không thể bứt được một chiếc lá xanh nhỏ yếu ra khỏi cành

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Hỡi các binh sĩ! Từ trên đỉnh kim tự tháp kia, bốn mươi thế kỷ đang nhìn các ngươi đó! (phát ngôn trong chiến dịch Ai Cập)
NAPOLEON
Trong vạn vật, trong muôn loài… thì loài người là phức tạp gấp vạn làn những loài khác. Thế nhưng trong loài người thì phụ nữ lại phức tạp gấp vạn lần nửa còn lại, vì chỉ có họ sinh ra được CON NGƯỜI
Câu nói của TV (TYDN ghi)

Ta cứ tưởng dương trần là cõi thực,

 Nên suốt đời dốc sức kiếm xứ mơ.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

 Đất sống với nhau thế nào: Chúng tôi tôn cao nhau. Nước sống với nhau thế nào: Chúng tôi làm đầy nhau. Người sống với nhau thế nào...
HỮU THỈNH
 Càng nhiều tiền bạc thì càng ít nhân nghĩa
Càng được công danh thì càng mất đạo đức 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

ĐẾN VINH MỚI THẤY NHỤC
Thanh Tịnh
 Chim hay tập bay là chim cánh cụt. người hay tự ái là người có cá tính mạnh nhưng năng lực yếu.
                                                                       THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 Địa giới của một quận chính là một ngày đi ngựa
NAPOLEON
Đã là nước thì phải sôi sùng sục
 Đã yêu, yêu ngùn ngụt lửa tràn trào.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

“Lấp lánh như vàng, uyển chuyển như nước, sần sùi như gỗ và.. mãnh liệt như lửa”
Thúy Diễm

Học cái hay thì dở, học cái dở lại hay

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá,
 nhưng chỉ chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thật.
̃ tay – phải cả hai bàn
Nếu chỉ một bàn thì vỗ không kêu! 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Trên đời không gì yếu mềm bằng Nước. Nhưng chống lại cái bền vững thì không có gì hơn được Nước. Không gì thay thế được Nước. Nhu thắng cương, nhược thắng cường, điều đó ai cũng biết, nhưng mấy ai làm được.
                                                                        Lão Tử (?)
(Còn tiếp...)

12 tháng 1, 2000

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU THẤU PHỤ NỮHình ảnh
(Tập 1)
LỜI GIỚI THIỆU
 Nhân đón chào ngày 08 tháng 3 năm 2113
...Một sự kết hợp giữa TamarindBooks Unusual Book About Asia qua xúc tác Xunhataba với Nhà nghiên cứu phụ nữ  Thi Yên Đình Nguyên về dự án xuất bản bộ sách:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THẤU HIỂU VỀ PHỤ NỮ
Hiện nay đã in xong TẬP 1 (xem hình TP), chuẩn bị phát hành nhân dịp chào mừng ngày 08 tháng 3 năm 2013, còn các tập khác định ráng viết tích cực trong 100 năm để kịp hoàn thành trọn bộ vào năm 2113
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Hihihi…
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 
 LỜI ĐƯA DUYÊN về ĐÀN BÀ
Có một hoạ sỹ vễ tranh trừu tượng, tranh ông vẽ ra người xem chẳng ai hiểu gì!
Một hôm có người ghé thăm rồi chăm chú nhìn vào một bức rối rắm nhất.. gật gù
Hoạ sỹ kia hỏi: ông đọc được và hiểu bức tranh này à. Thế ông thử nói về nó…
Người khách buông mấy tiếng: MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
Ông quả là người thông minh - Hoạ sỹ ngạc nhiên
- Ồ không, đơn giản là khi nhìn vào cái gì phức tạp rắc rối mà tôi mù tịt... thì tôi nghĩ ngay tới ĐÀN BÀ

http://ca7.upanh.com/14.563.18794350.gRa0/360plusnetknenthanhtoolbar.gifCƯỜI KHÌNH KHỊCH - (Điệu thứ 37) Cười BẤT TẬN

TRÂU BÒ ĐỰC CHỈ CƯỜI KHI..

NGỬI “CÁI HAY HAY”,

CON NGƯỜI TA THÌ CƯỜI KHUYẾN MÃI

(Cười bất tận vì những chuyện cười chọn lọc) TƯỞNG MẤT CÁI XU CHIÊNG
Thời bao cấp, đi lại khó khăn, nhất là dịp tết, dịp hè…
Tết nọ cửa bán vé tàu ga hà nội người đông như kiến, chen nhau chí tử, một cô gái vì đám đông đùn cô lên chân không bén đất nữa, cứ ba chìm bảy nổi thế mãi rồi cũng vào tới cửa vé… mùa đông trời rét căm căm mà vẫn toát mồ (không) hôi...
Mua đc tấm vé ra tới ngoài thì.. hỡi ôi… te tua hết.. đầu tóc như ổ rơm, áo không còn cái cúc nào.. xộc xệch thảm hại,, nhưng mua đc là mừng rùi..
Bỗng cô gái chộp tay vào ngực:
- chết cha rồi, thằng nào thó mất cả cái xu chéng...
Té ra không ai lấy cả nhưng nó bị xoay xuống tận dưới nách, không còn úp vào chỗ cần úp nữa...
        Thi yên Đình Nguyên
 
NGƯỜI DƯỚI ĐẤT CỨ NHƯ CON KIẾN
Một người đàn ông lần đầu đi máy bay.
 ở quê, người ta kháo nhau: khi ngồi trên máy bay nhìn người dưới đất cứ như là... kiến.
Ông gặp may được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhòm xuống… rồi quay vào nói với người đồng hành:
Này ông gì ơi, lâu nay tôi chỉ nghe đồn bây giờ mới chứng thực, ngồi trên này nhìn người dưới đất cứ như là kiến vậy
Ông kia nhoài người qua nhìn xuống nói:
Kiến thật chứ còn gì nữa, may bay mình mới nổ máy garangty khởi động chứ đã bay đâu…
Thì ra có đàn kiến bò ngang dưới đường băng
 
PHÍ CỦA
Người chồng sửa mái nhà, trượt chân anh ta chới với rồi rớt vèo xuống,
 khi rơi qua cửa sổ thấy vợ đang nấu ăn, anh ta nói nhanh:
- Đừng nấu suất cơm trưa cho anh nữa nhé, phí đi


Trong cuộc thi hoa hậu, ban giám khảo hỏi một nữ thí sinh: - theo cô mẫu người chồng lý tưởng của cô sau này phải ra sao? " Trả lời: - theo em, mẫu người chồng lý tưởng của em phải hội đủ 2 điều kiện : 1/ với xã hội thì phải "có chỗ đứng" 2/ với vợ (em) thì phải ''cứng chỗ đó" !

 
Đoàn khách du lịch đi thăm địa đạo củ chi  
1 người đàn ông mót tè, nhòm trước sau rối zí đại vào bụi cây
Cô hướng dẫn viên đứng cách 1 quãng trông thấy liền chỉ chỉ..
ý là bảo anh kia vào toillet mà dốc bình rượu quý
Một người trong đoàn xuất ngôn thành vế đối:
GÁI CỦ CHI, CHỈ CU, HỎI CỦ CHI
Mãi sau có 1 người nói ẩu:
TRAI HÓC MÔN VỪA HÔN VỪA MÓC…
 
AO ƯỚC THỰC DỤNG
Một đám bạn gái vào cửa hàng giày dép, người xem giá xăng đan, người xem giá guốc.... rồi lè lưỡi vì giá quá cao, một cô thốt lên:
Ao ước được như bò lợn để không phải mất tiền mua guốc dép guốc

   
CỘT CHỖ NÀO
Tí nói với Tèo :
- Thầy tớ dạy cứ mỗi khi bị rắn cắn thì lấy dây cột chặt kế bên vết thương để chặn không cho nọc độc chạy vào người, trong khi chờ cấp cứu.
- Tèo hỏi: Nếu rắn cắn trúng mặt thì sao
- Thì lấy dây cột cổ cho thật chặt, không để nọc độc xuống phần dưới cơ thể!
 

Mời đến lượt Việt nam

 
(THI LÀM NGƯỜI KHÁC SỢ)
Ban giám khảo mời đại diện Nhật bản.
Hai người nhật cầm kiếm bước ra sân khấu chào khán giả rồi chém nhau tới tấp, kẻ đứt tay người cụt chân máu chảy lênh láng
Một số người xem ngất xỉu.
Đến lượt Mỹ, hai chàng trong trang phục cao bồi bước ra lăm lăm súng trong tay, bắn nhau tóe máu, người bể đầu kẻ thủng bụng… một số khán giả nữa ngất xỉu

- Mời đến lượt Việt nam
Hai ông vn mặc đồ bà ba, đi dép lào khệ nệ khiêng ra một quả bom to rồi ngồi cưa…
Tất cả mọi người từ ban tổ chức đến khán giả ướt hết cả quần…
hehehe…

 
BỊ BẮT VỀ ĐỒN
Có 1 bác người Tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ:
- Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngộ về L... (đ)ồn... zồi ló chuyển ngộ từ l... (đ)ồn nhỏ qua l...ồn lớn, tới cái l... (đ)ồn lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...ồn nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l...ồn lớn hả, lông wá trời lông...
Bộ ảnh động ngực ..nẩy vô cùng kích thích  
Nghiên cứu triết học
Có một chàng sinh viên ngồi chơi bên bờ một hồ nước rộng. Trời nóng, thấy xung quanh vắng vẻ, anh chàng mới cởi hết quần áo, nhảy xuống tắm truồng. Tắm táp thoả thích, đến lúc định lên bờ chàng bỗng nhận ra bên cạnh đống quần áo của mình có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Không biết làm thế nào (chả nhẽ lại cứ ngâm nước mà chờ, hay để thế mà lên...), anh chàng lặn xuống đáy hồ tìm kiếm một lúc, vớ được một cái xô mà ai đó đã vứt xuống hồ ngày trước, chàng bèn lấy cái xô úp ... lại và đi lên bờ. Ðến gần cô gái, chàng cất tiếng hỏi: "Cô gái ơi, em đang đọc gì thế?". Cô gái ngước cặp mắt bồ câu nhìn chàng chăm chú, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước bộ dạng của chàng, trả lời: "Em đang nghiên cứu Triết học". Chàng trai đưa mắt nhìn đống quần áo của mình, hỏi tiếp: "Nghiên cứu triết học, thế cô có thể đoán được tôi đang nghĩ gì không?". Nói đoạn chàng lại liếc đống quần áo. Cô gái nhìn chàng chăm chú, một lúc lâu sau mới cất tiếng trả lời: "Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy, nhưng thực ra thì nó không có".
     
  
ĐẶT TÊN
Có 2 anh em sinh đôi tên Vui và Mừng chở nhau đi rồi bị tai nạn giao thông qua đời, cả gia đình đi sau quan tài để đưa 2 người ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt VUI ƠI LÀ VUI... MỪNG ƠI LÀ MỪNG... VUI MỪNG ƠI LÀ VUI MỪNG...
     
Đừng hỏi, làm đi anh
LỊCH RỜ
Sao lại gọi là lịch Rờ ??
- ừ thì.. vì những thứ in trên lịch, rặt là những thứ để Rờ chứ đâu phải để coi...
          Thi yên Đình Nguyên
Nhớ vợ
Anh chồng đi du lịch sang Pari. Một lần đang đi trên phố, anh ta chợt nghĩ tới điều gì đó.. đột nhiên nhổ một bãi nước bọt ra đường. Ngay lập tức anh ta bị một viên cảnh sát đến phạt 200 franc. 
Về nhà vợ hỏi: Anh thấy Pari thế nào? Tháp Eiffel ra sao?...
- Các cô gái Pari chắc đẹp lắm nhỉ?...
- Thế anh có lúc nào nhớ tới em không?
- Có một lần. Và chính điều đó làm anh mất tới 200 franc.
  
SAO EM KHÔNG SẮM HŨ
Thời chữ nghĩa còn hiếm hoi, cô kia lấy chồng
bạn bè cô viết nhật kí hôn nhân bằng cách mỗi lần bibh bibh, huỵch huỵch… (ấy ấy…) lại bỏ vào hũ 1 hạt đỗ.
Cô này thì không, anh chồng cười… trêu cô:
Sao em không sắm hũ…
Cô lườm yêu:
Anh thì hũ gì mà hũ, có xuể thì cũng phải mấy cái lu...
Thi yên Đình Nguyên
Chờ vợ trang điểm gần cả tiếng đồng hồ, anh chồng buột miệng:
- Em quả thật là một phụ nữ toàn diện.
- Nghe thấy thế, cô vợ mắt long lanh hỏi: Em trang điểm thế này hoàn hảo lắm sao anh?
- Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.
 

Em ơi...Gì anh...Mình xử nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùng lột nha em...Dạ...Ý, con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon ko anh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ít lông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử...Thui mình xử đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé...Mà khoan...J nữa em...Để em đi lấy rau râm...Ăn trứng vịt lộn ko có rau râm ko ngon đâu anh................----> Cầu chúa tha tội những đứa đầu óc sâu bọ ! Migikyo 

 
 *XEM TIẾP (CLICK)